İletişim
Takip Edin

Müşteri/Tedarikçi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ/TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

            İşbu Aydınlatma Metni; mal/hizmet alım veya satımı veya kiralama yapmakta olduğumuz Özemek Halı Mobilya Tic. ve San. Ltd. Şti. (Özemek Halı Mobilya veya Veri Sorumlusu) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

            Özemek Halı Mobilya; kişisel verilerinizin, ilgili mevzuata ve kişisel verilerin korunması alanındaki temel ilkelere uygun olarak işlenmesini ve gerekli idari ve teknik her türlü tedbirin alınarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda izah edilen usul ve esaslara uygun olarak Özemek Halı Mobilya tarafından işlenecektir.

            1) Veri Sorumlusunun Kimliği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz “Aziziye Mah. Mengüç Cad. No:5/A Karatay/KONYA” adresinde yerleşik Özemek Halı Mobilya Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.

            2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz amaçları ve hukuki sebepleri şu şekildedir:

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIHUKUKİ SEBEPLER
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Veri sorumlusunun mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesiVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesiBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Talep / şikayetlerin takibiBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Fiziksel mekan güvenliğinin temini, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

            Kişisel verileriniz anılan işlenme amaçları dışında farklı amaçlarla işlenmeyecek ve bu amaçlar dışında kullanılmayacaktır

            3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; Özemek Halı Mobilya tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, mal/hizmet satın alım/satış/satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak; veri sorumlusunun hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişi ya da kurumlara, Özemek Halı Mobilya iştiraklerine ve ortaklarına, yasalar gereği yetkili kılınmış mercilere aktarılabilecektir.

            4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz; yukarıda eşleştirilen amaç ve hukuki sebepler dışında kişisel veri sahibinin aydınlatmış açık rızası doğrultusunda farklı amaçlarla “ilgili kişinin açık rızasının alınması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

            Tüm bu işleme faaliyetleri; tarafınızca doldurulan form, sözleşme gibi belgelerin fiziken muhafazası ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, sözlü aktarılan verilerin fiziki evrak ve kullanılan program ve yazılımlara kaydedilmesi, telefon yahut e-posta iletilerinde bulunan veya bu vasıta ile aktarılan verilerinizin kaydedilmesi, internet sitesinde yer alan formların doldurulması suretiyle gerçekleşmektedir.

            5) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

            Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak veya www.ozemekhalimobilya.com.tr adresinde yer alan başvuru formu ile yine aynı adresteki Veri Sorumlusuna Başvuru Esasları ve Başvuru Formu’na uygun olarak yapabileceğiniz başvuru ile kendinizle ilgili olmak kaydıyla;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

            Sayılan haklarınızı kullanacağınız başvurunuz, Özemek Halı Mobilya ulaşmasını takiben en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde paylaşmış ve tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalları vasıtasıyla cevaplandırılacaktır.